Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden orthomoleculair praktijk Vitality Choice, vertegenwoordigd door Sharon van der Walle. 

 

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vitality Choice en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de orthomoleculair adviseur en cliënt.

 

De orthomoleculair adviseur kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

 

Uitvoering van overeenkomst 

De orthomoleculair adviseur zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de adviseur worden medegedeeld.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt

Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Orthomoleculair adviseur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Wijzigen van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
  2. Orthomoleculair adviseur zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 

Opzegging

De cliënt en orthomoleculair adviseur kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

 

Annulering

Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de afgesproken datum en tijd. Bij afzegging binnen 24 uur of het niet na komen van de afspraak dan wordt het geplande tarief in rekening gebracht. Annuleren gaat altijd per mail of via whatsapp. Je ontvangt van mij altijd een bevestiging, waaruit blijkt dat je tijdig geannuleerd hebt. 

 

Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de orthomoleculair adviseur de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. 

 

Intellectueel eigendom

De orthomoleculair adviseur behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, documenten, plannen, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de orthomoleculair adviseur noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd.

 

Geheimhouding

Zowel de orthomoleculair adviseur en de cliënt zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk.

 

Betalingen

Betalingen aan de orthomoleculair adviseur dient door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten en/of supplementen. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de orthomoleculair adviseur gerechtigd het factuurbedrag met €5,00 administratiekosten te verhogen. 

Consulten in pakketten dienen vooruitbetaald te worden en hebben een geldigheidsduur van maximaal een jaar na datum van aankoop. Bij voortijdig beëindiging van de begeleiding door de cliënt vindt geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten. 

 

Aansprakelijkheid

Het advies en/of begeleiding van de orthomoleculair adviseur is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De orthomoleculair adviseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de orthomoleculair adviseur verstrekte adviezen. De orthomoleculair is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. 

 

Klachten

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot Sharon van der Walle. Mocht de cliënt er met Sharon van der Walle niet uitkomen, kan de cliënt contact opnemen met de beroepsvereniging waarbij Vitality Choice is aangesloten. 

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en orthomoleculair adviseur waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.